КЛАСИФІКАЦІЯ ПАКУВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Ефективність впровадження пакувальної техніки багато в чому визначається чіткою і повною інформацією про існуюче пакувальне обладнання, його призначення, принцип дії та технічні характеристики. Щороку у світі виготовляється і розробляється значна кількість видів і типів пакувальних машин та потокових ліній. Широке їх впровадження у різних галузях народного господарства можливе лише на основі розробки типових технологічних процесів пакування та класифікації пакувального обладнання.

Під пакувальним обладнанням слід розуміти пристрій, комплекс при­строїв, машин, потокових ліній, що виконують як основні, так і допоміжні операції, метою і кінцевим результатом яких є пакована продукція.

Операція пакування є частиною технологічного процесу, мінімально необхідною закінченою дією, яка здійснюється на певному робочому місці і обладнанні, за допомогою одного робочого органу (знаряд дя обробки).

Основні операції пакування пов’язані із зміною стану, структури, фізичних, хімічних та інших властивостей продукції, а допоміжні — із зміною форми, розмірів, стану, положення пакувальних матеріалів, тари, допоміжних пакувальних засобів, упаковки. Поряд із основними і допоміжними операціями мають місце також обслуговуючі операції, пов’язані в основному із функціонуванням обладнання: діагностика, змащення, очищення, заміна робочого органу тощо. Усі перераховані ти­пи операцій—основні, допоміжні і обслуговуючі—можуть концентрува­тися в одному типі обладнання.

На сьогодні існує два основних напрямки класифікації пакувального обладнання. Обидва приводять до побудови класифікації із складною ієрархічною структурою, що не дає змоги споживачеві пакувальної техніки вибрати необхідний для нього напрямок технологій пакування.

В даному науковому виданні класифікація всього комплексу пакувального обладнання представлена у більш простій і доступній формі.

Найбільш характерною ознакою є функціональне призначення, за яким поділяють обладнання в залежності від стадії пакування, типу, виду тари і упаковки, структурно-механічних характеристик продукції тощо. На рис. 2.1 наведена класифікація пакувального обладнання за функціональним призначенням та можливі зв’язки між його групами. Кожна група обладнання, що відповідає певній стадії пакування, в залежності від виду, типу тари, продукції, способу пакування і т. ін., поділяється на підгрупи, види, типи, ряди. Поділ пакувального обладнання 12

КЛАСИФІКАЦІЯ ПАКУВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ

Рис. 2.1. Класифікація пакувального обладнання за функціональним призначенням: 1 — споживча тара (упаковка); 2 — транспортна тара; 3 — спеціальні контейнери; 4 — транспортні пакети

за класифікаційними ознаками нижчого рівня розглянемо в розділах функціональних груп обладнання.

Важливою класифікаційною ознакою є структура технологічного процесу пакування. За цією ознакою пакувальне обладнання поділяють на дискретної (періодичної) дії та безперервної. В машинах дискретної дії продукція обробляється протягом заданого часу і пакований продукт виводиться із машини після завершення цього періоду. Потім процес повторюється. В машинах безперервної дії існує встановлений в часі робочий процес: завантаження продукції і вивантаження пакованої одиниці здійснюється одночасно. Робочі органи таких машин працюють в стабільних умовах.

За рухом продукції, що пакується, відносно робочих органів пакувальні машини поділяють на три класи: І класу відповідають машини непотокові або «непрохідні»; II і III класам — потокові машини.

В машинах І класу продукція, що пакується в процесі її обробки, займає одне постійне місце, а робочі органи підводяться до неї, а потім відводяться. Багатоопераційні машини І класу можуть бути з паралельним, послідовним або послідовно-паралельним виконанням операцій. Цей клас машин малопродуктивний.

В машинах II класу продукція, що пакується, може займати ряд положень і під час зупинок в цих положеннях обробляється різними робочими органами. Машини цього класу в залежності від системи транспортування поділяють на групи А і Б. До групи А відносять машини, в яких продукція переміщується лінійною або роторною системами, а до групи Б — машини, в яких продукція переміщується робочими органами або спеціальними пристроями типу захоплювальних елементів.

В будову машин III класу покладено принцип суміщення операцій пакування із безперервним рухом в лінійних або роторних транспортних системах. Ці машини також поділяють на групи А і Б. В машинах групи А робочі органи не переміщуються разом із продукцією, а в групі Б робочі органи переміщуються разом із продукцією.

Машини II і III класів є високопродуктивними, але і конструктивно складнішими та більшої вартості.

За ступенем механізації і автоматизації виконання операцій машини бувають:

• з ручною системою керування;

• напівавтоматичної дії;

• автоматичної дії.

В машинах напівавтоматичної дії здебільшого основні операції виконуються в автоматичному режимі, а допоміжні — із застосуванням ручної праці. Об’єднання кількох автоматизованих машин в потокову лінію з єдиною системою керування формує комплексну автоматизовану лінію.

В залежності від кількості стадій процесу пакування, що виконуються в одній машині, їх поділяють на одностадійні і багатостадійні. Інколи багатостадійні пакувальні машини називають агрегатами або лініями пакування.

Одностадійні і багатостадійні пакувальні машини поділяють також в залежності від ступеня універсалізації виконання операцій на спеціальні і універсальні. Спеціальні машини призначені для пакування однотипної продукції в однаковий вид тари або упаковки. Такі машини широко застосовуються в умовах масового виробництва товарів народного споживання.

Універсальні машини відрізняються від спеціальних можливістю їх використання для визначеної гами продуктів і тари.

Створення машин відповідного рівня універсалізації повинно бути економічно обгрунтованим.

Найбільш громіздка класифікаційна ознака — поділ пакувального обладнання за конструктивними ознаками:

• за видом компонування робочих органів (площинне, просторове);

• за траєкторією переміщення продукції (горизонтальна, вертикальна, складна);

• за структурою вхідних і вихідних потоків (однопотокові; багатопото — кові, з розхідними, збіжними, паралельними, змішаними потоками);

• за траєкторією переміщення робочих органів (лінійні, горизонтальні, вертикальні, складні, комбіновані);

• за видом транспортних систем (лінійні, роторні);

• за типом і видом приводу (одноприводні; багатоприводні; з приводом електромеханічним, пневматичним, гідравлічним, комбінованим). Крім наведених класифікаційних ознак, можуть використовуватись

також додаткові ознаки, характерні для машин, що виконують однотипні операції.

Наведена спрощена класифікація пакувального обладнання дає можливість в узагальненому вигляді оцінити все його розмаїття.

КЛАСИФІКАЦІЯ ПАКУВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)