Класифікація пристроїв дозування ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Більшість існуючих конструкцій дозувальних пристроїв — це до­статньо складні фізико-механічні системи, що знаходяться під контролем електронних і мікропроцесорних блоків керування.

Сьогодні можна сміливо стверджувати, що існує принципова можли­вість автоматичного дозування практично будь-якої продукції. Але по­ряд із цим відсутня регламентована класифікація пристроїв дозування, яка охоплювала б весь спектр їх конструктивних виконань, принципів дії, систем керування. Найбільш узагальнена і практично прийнята для загального користування класифікація наведена у низці праць, відповідно до яких всі дозувальні пристрої можна поділити згідно з такими класифікаційними ознаками: структура технологічного процесу дозування; спосіб дозування (принцип роботи); конструктивні ознаки.

Для аналізу класифікаційних ознак визначимось із структурою при­строїв дозування для загального випадку. Структура дозаторів, що засто­совуються в пакувальній індустрії, включає чотири основних механізми:

• бункер-накопичувач продукції, що дозується;

• живильник, який створює рівномірну подачу продукції від бункера до дозувального механізму;

• дозувальний механізм;

• механізм фасування, який забезпечує переміщення дозованої про­дукції в тару.

Дозувальний механізм призначений для розділення масиву продукції на порції (дози) заданої величини. Близький до дозатора за фізикою дії на продукцію живильник. Живильник призначений для створення упорядкованого за заданим законом потоку будь-якої продукції. Ця упорядкованість в залежності від поставленої задачі може мати характер: безперервно рівномірного потоку продукції; потоку з пульсацією; потоку, що складається із дисперсних доз продукції. Конструктивно між живильником і дозатором немає принципової різниці. Більше того, один і той же механізм в залежності від умов його експлуатації може бути як живильником, так і дозатором.

За структурою технологічного процесу дозатори можна поділити на три основні групи:

• дозатори безперервної дії, що створюють безперервний і рівно­мірний потік продукції (в пакувальній індустрії застосовуються не як самостійні пристрої, а як живильники у дозаторах із складною багатоступінчастою конструкцією);

• дозатори дискретної (періодичної) дії, що відміряють продукцію дискретними дозами; дози можуть відмірюватися одна за другою з

різним часовим інтервалом або видаватися по команді інших пристроїв пакувальної машини;

• дозатори безперервно-циклічної дії, що створюють безперервний і рівномірний потік продукції, який переривається для виконання ма­шиною дії з відміряною дозою продукції; сукупність тривалості робо­ти і тривалості зупинки складає повторювальний технологічний цикл. За способом дозування або принципом роботи всю різноманітність

конструкцій дозаторів можна звести до трьох основних груп:

1. Дозатори об’ємного типу. До цієї групи можна віднести часові і потокові дозатори та дозатори для штучної продукції. В даних дозаторах першою визначальною величиною є об’єм.

2. Дозатори вагового типу. До цієї групи належать також всі інші конструктивні виконання дозаторів, в яких вага дози продукції визна­чається в інших, крім гравітації, силових полях (електростатичне тощо);

3. Дозатори комбінованого типу. Формують дозу сукупністю об ’ ємного і вагового дозування або двох вагових дозувань.

Дозатори об’ємного типу, в яких доза відмірюється мірними ємнос­тями, порожниною поршневих дозаторів, належать до дискретної дії. А дозатори часового і потокового типів — до безперервно-циклічної дії. Дозатори для штучної продукції в залежності від задачі пакування відносять до дискретної або безперервно-циклічної дії. Вагові дозатори також в залежності від поставленої задачі можуть бути дискретної або безперервно-циклічної дії.

За конструктивними ознаками пристрої дозування поділяють в залежності від:

• типу привода;

• розташування дозувальної ємності;

• виду руху робочих органів, їх типу;

• системи керування і т. ін.

Найбільш визначальною і характерною класифікаційною ознакою, за якою і мають назви дозатори, є поділ пристроїв в залежності від виду руху і типу робочих органів.

Так, наприклад, пристрої дозування можуть бути:

• без рушійного робочого органу (гравітаційні, пневматичні);

• з активним робочим органом (плунжер, тарілка, шнек і т. ін.).

Робочі органи дозатора можуть здійснювати такі рухи:

• поступальний рух (стрічкові, пластинчасті конвеєри);

• обертальний рух (лопатеві, шнекові, дискові, роторні, тарілчасті);

• зворотно-поступальний рух (поршневий, шиберний);

• коливальний рух (маятниковий, вібраційний).

Класифікація пристроїв дозування
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)