ПРИСТРОЇ ДОЗУВАННЯ І ФАСУВАННЯ ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

2.2.1. Загальні поняття. Способи дозування

Однією з основних операцій, за якою визначається якість пакування, є операція дозування. Дозування — це вимірювання потрібної кількості продукції за масою, об’ємом або поштучно. Відміряна кількість продукції переміщується в тару або пакувальний матеріал. Ця операція називається фасуванням.

Діапазон необхідних доз, додержання заданих технологічних вимог під час дозування обумовлює застосування пристроїв дозування різних за своєю конструкцією і способом дозування. Найбільш широке застосування одержали такі способи дозування: ваговий, об’ємний, комбінований, з корекцією за заданим параметром.

При застосуванні об’ємного способу масу матеріалу, шо дозується, визначають за його об’ємом. Дозувальні пристрої, що реалізують цей спосіб дозування, включають: бункер-накопичувач продукції; живильник, що створює рівномірний потік продукції від бункера до дозувального механізму; власне дозувальний механізм; вивідний пристрій або фасувальний механізм, який призначено для переміщення продукції в тару або в упаковку, що формується.

Застосування об’ємного способу суттєво спрощує процес дозування, але він характеризується значною похибкою у величині доз. Цей фактор в деяких технологічних процесах пакування обмежує його використання.

Результати роботи об’ємних дозувальних пристроїв в основному залежать від коливань ступеня ущільнення сипкої продукції і густини рідкої, в’язкої і пластичної продукції. Для одержання результатів із мінімальною похибкою потрібно забезпечити постійну інтенсивність потоку і швидкість наповнення мірної ємності. Крім цього для кожної конструкції дозувального пристрою потрібно знати коефіцієнт заповнення мірної ємності різними типами продукції. Здебільшого цей коефіцієнт встановлюється для кожного типу продукції і конструкції дозатора експериментально.

Об’ємний спосіб дозування доцільно застосовувати для дозування недорогих матеріалів невеликими дозами, де абсолютна похибка дозування дуже мала. Поряд із цим важливо відмітити, що продуктивність дозаторів об’ємного типу на порядок вища, ніж у вагових.

Найбільш високі результати можна одержати при дозуванні в’язких і пластичних матеріалів у малому діапазоні змінення температури і тиску продукції.

До об’ємних дозаторів можна також віднести дозатори потокового і часового типів та дозатори для штучної продукції.

В часових дозаторах величина дози продукції, що відміряється, пропорційна часу його відмірювання. В потокових дозаторах величина дози продукції пропорційна величині його потоку за попередньо фіксований час. В дозаторах штучної продукції відраховується і виділяється задана кількість виробів із загального потоку і подається на пакування.

Ваговий спосіб дозування забезпечує найбільш точне формування дози по масі. Вагове дозування грунтується на тому, що в ємність для зважування подається живильником спочатку так звана «груба доза», наперед менша потрібної, а потім туди тоненькою струминою досипається продукція (тонке дозування або досипання). Коли в ємності сформована потрібна маса продукції, тонке дозування завершується, а продукція переміщається в тару. Процес зважування складається із трьох етапів: дія продукції на чугливий елемент зважувального пристрою; перетворення цієї дії в числове значення; реєстрація одержаного значення; порівняння його із заданим; вироблення команди для керування системою подачі продукції і відкриття заслінки ємності зважування.

До вагового способу дозування відносять спосіб формування дози в силовому полі (наприклад, в електростатичному).

Дозування з корекцією за заданим параметром може здійснюватись як за об’ємом, так і за масою. Але поряд із величиною дози контролюється ще ряд параметрів, таких як: температура, тиск, концентрація тощо.

Для інтенсифікації операції вагового дозування використовують комбінований спосіб дозування. За цим способом «грубе» і «точне» дозування розділене в просторі і часі, що дозволяє здійснювати суміщення виконання цих операцій. В залежності від послідовності застосування способів формування дози комбінований спосіб називають: «об’ємно — ваговий» або «ваговий подвійної дії».

Крім відмічених способів дозування, на практиці використовується і багатокомпонентне дозування із застосуванням одного або декількох із вище наведених способів.

ПРИСТРОЇ ДОЗУВАННЯ І ФАСУВАННЯ
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)